Vedtægter

VEDTÆGTER FOR
Rønne Borgerforening


§ 1
Navn, formål og hjemsted


Foreningens navn er Rønne Borgerforening og hjemstedet er Bornholm.
Foreningens adresse er formandens.
Foreningens formål er,
at fremme udviklingen af Rønne by til gavn for byens borgere og turister, ved at skabe liv og oplevelser hele året, med et levende handelsliv, cafeer, restauranter, natteliv, kunsthåndværk m.m.
at arbejde for at beskytte og vedligeholde Rønnes strande og kystarealer


§ 2
Medlemsforhold


a) Optagelse
Som medlem kan optages alle med interesse i at understøtte foreningens formål.
Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens formand med angivelse af telefonnummer og adresse.


b) Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår der følger kalenderåret af generalforsamlingen og indbetales til foreningen senest inden udgangen af næste måned, efter generalforsamlingen er afholdt.
Ved indmeldelse betales kontingent for hele det regnskabsår, hvor indmeldelse finder sted.


c) Medlemsrettigheder og pligter
Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse.


§ 3
Bestyrelse


a) Opgave og valg
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer og 1 suppleant.
Medlemmerne vælges for en 2-årig periode. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.
Medlemmerne vælges således med 3 i lige år og 3 i ulige år.
Formanden indgår i valget i lige år, medens næstformanden indgår i valget i ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen kan udpege en kasserer blandt bestyrelsen eller blandt foreningens øvrige medlemmer.
Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil.


b) Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det fornødent, eller 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens, eller den fungerende formands, stemme udslagsgivende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4
Generalforsamling


a) Generalforsamlingen
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1. januar indtil 28. februar.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter bestyrelsens behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel, enten i foreningens medlemsblad eller ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer.
Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.


b) Mødeberettigede
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.


c) Stemmeberettigede
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer.


d) Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Valg
a) Formand, næstformand
b) Medlemmer af bestyrelsen
c) Suppleant
d) Revisor
5. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed i det kommende år samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
6. Forslag
7. Eventuelt


e) Gennemførelsen
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed.


Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbende regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og revisor.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet følger af nærværende vedtægt.
Hvert medlem har én stemme.
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot en af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til ét andet medlem og således, at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.


§ 5
Regnskab og formue


Foreningens regnskab og kontingent år følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor.
Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.


§ 6
Tegning og hæftelse


Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og ét bestyrelsesmedlem.
Ved salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.


§ 7
Vedtægtsændringer


Til ændring af nærværende vedtægt, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 8
Opløsning


Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer.
Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.